Lapse arengu toetavaks nurgakiviks Euroopas on lasteaia ning lastehoiu

29. September 2010

MTÜ Lastekaitse Liit pressiteade:
Lapse arengu toetavaks nurgakiviks Euroopas on lasteaia ning lastehoiu
kvaliteet

Tallinnas koguneb 30. septembril Eurochild liikmete osavõtul Euroopa laste
õiguste eestkostevõrgustik, et ühiselt arutada kvaliteedi tagamist ja
koostööaspekte lapse arengu kindlustamiseks varajases lapseeas.

Kahepäevane seminar "Kvaliteedi tagamine: varajase lapseea kindlustamine
Euroopas ja baasteenuste vajalikkusest kohalikul tasandil lapse arengu
toetamiseks" on strateegilise tähtsusega lapse õiguste kaitsel ja
edendamisel Euroopas, riiklikul ning omavalituse tasandil.

MTÜ Lastekaitse Liidu president Katrin Saks on seisukohal, et kui
majandustõusu ajal oli võtmeküsimus leida lapsele koht lasteaias, et
lapsevanemad saaks tööle minna, siis nüüd, uues olukorras on järjest
olulisem lasteaia roll võrdse stardipositsiooni kindlustamiseks lapse
edasiseks arenguks ja toimetulekuks. Lasteaed ja lastehoiu kvaliteet mängib
üha suuremat rolli väikelaste ja laste arengu tagamisel.

Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia väljatöötamise raport Euroopa
Parlamendile rõhutab laste kaistet vaesuse, vägivalla, diskrimineerimise
eest ja toonitab lapse õiguste prioriteedina lapse õigust teabele ja
haridusele.

Euroopa Liidu liikmesriigid peavad arvestama ja võtma kasutusele kõik
vajalikud meetmed, et tagada oma lasteaedade ja lapsehoiuteenuste kvaliteet,
sealhulgas kindlustada järjepidev erialane ettevalmistus ning koolitus laste
õiguste osas, head töötingimused ja korralik palk neile, kelle amet on laste
eest hoolt kanda, sest need asutused ja nende töötajad kujundavad suurel
määral laste tulevikku ning on samas kasulikud ka lapsevanematele, eelkõige
töötavate ja üksikvanemate töökoormust silmas pidades, aidates omakorda
kaasa naiste ja seega laste vaesuse vähendamisele.

Seminarist võtavad osa spetsialistid 18 Euroopa Liidu liikmesriigist.
Kahepäevase programmi raames teevad ettekanded eriala spetsialistid üle
Euroopa ning külastatakse Kelmiküla ja Mahtra lasteaeda Tallinnas.

MTÜ Lastekaitse Liit on Eurochild liige. Eurochild missiooniks on edendada
aktiivse koostöö kaudu laste heaolu ja laste ning noorte õiguste kaitset
Euroopas. Organisatsiooni kuulub kokku 122 liiget 35 Euroopa riigist.
http://www.eurochild.org/

Pressiteate koostas:
Alar Tamm
MTÜ Lastekaitse Liit juhataja
mobiil: 50 86 656

Info:
Ene Tomberg
MTÜ Lastekaitse Liit vanematekogu liige
mobiil: 50 73 490