Pressiteade: Riik vajab laste õiguste edendamiseks uut strateegiat

4. March 2010

Lastekaitse Liidu presidendi Katrin Saksa sõnul nõuab laste üha halvenev
olukord uut laste õiguste tagamise strateegiat. Hetkel puudub riigil nii
koordineeritud tegevus kui ka ühine arusaam eesmärkidest, leiavad
lastekaitsjad.

Riigikogu 11. veebruari avalikul istungil " Laste õiguste tagamise
strateegia (LÜTS 2004-2008) tulemused ja arengusuunad", jäi Lastekaitse
Liidu hinnangul edusammude kõrval kõlama ka sisulise koostöö formaalsus
erinevate institutsioonide vahel, tegevuste hajusus ning erinevad ootused ja
arusaamad riigi, omavalitsuste ning kodanikeühenduste ülesannetest laste
õiguste kaitsel.
 
"Kahetsusega tuleb tõdeda, et ühiskonna teadlikkus laste õiguste kui
inimõiguste sisust pole piisav ning puudub ka koordineeritud tegevus laste
õiguste arendamiseks," nentis liidu president Katrin Saks. "Laste õiguste
strateegiast loobumine toob kaasa süsteemse tegevuse puudumise ning visiooni
hajumise. Valdkondlikud poliitikad, arengukavad ja tegevused on küll ülimalt
olulised, aga ilma koostööta on nende efektiivsus madal," lisas Saks.
 
Lastekaitse Liidu juhataja Alar Tamm märkis, et Vabariigi Valitsusel on
oluline roll ÜRO lapse õiguste konvensiooni põhimõtete elluviimisel,
sealhulgas kohustus edendada lastekaitse korraldust ja järelvalvet. "Selle
üheks vahendiks peaks olema uue lastekaitse seaduse väljatöötamine ning
erinevate institutsioonide ja valdkondade ülese koostöö arendamine. Oluline
on seejuures ombudsmani institutsiooni loomine või õiguskantsleri pädevuste
laiendamine," ütles Tamm.

Tuginedes LÜTS 2004-2008 tulemustele, on liit Vabariigi Valitsusele saadetud
avalduses seisukohal, et uus riiklik starteegia peaks keskenduma järgmistele
valdkondadele:

Laste õigus kaitsele vägivalla eest
Laste õigus haridusele
Laste õigus vanema toele
Laste õigus kaitsele vaesuse vastu

MTÜ Lastekaitse Liit on valmis riiklikul toel ja tellimusel koondama
ettepanekuid uue laste õiguste strateegia väljatöötamiseks koostöös avaliku
ja kolmanda sektori organisatsioonidega.
 
Lisainfo:
Katrin Saks
Lastekaitse Liidu president
5145151